วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โลหะหมู่ 1A


ธาตุหมู่ 1A
ธาตุหมู่ที 1A หรือ โลหะอัลคาไล (Alkali metals) ได้แก่ Li, Na , K , Rb , Cs , Fr

สมบัติบางประการของธาตุหมู่ 1A
1. ธาตุหมู่ 1 ทุกตัวมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 มีประจุไฟฟ้า +1 หรือมีเล็กอกซิเดชันในสารประกอบ +1 แต่เป็นธาตุอิสระมีเลขออกซิเดชัน 0
2.รัศมีอะตอมเพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
3.พลังงานไอออไนเซชันของธาตุหมู่ 1 ลดลง เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
4.จุดหลอมเหลวของธาตุหมู่ 1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
5.ความหนาแน่นของธาตุหมู่หมู่ 1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
6.อิเล็กโตรเนกาติวิตีลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
7.เป็นตัวรีดิวซ์ที่ดี (สามารถให้อิเล็กตรอนได้ดี) มีค่า E0 ต่ำมาก
8.สารประกอบของธาตุหมู่ 1 ทุกตัวเป็นสารประกอบไอออนิกและละลายน้ำได้ดี
9.เป็นโลหะอ่อน มีความเป็นโลหะเพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
10.ทำปฏิกิริยากับน้ำรุนแรงได้ก๊าซไฮโดรเจน และสารละลายมีสมบัติเป็นเบส
11.เกลือของธาตุหมู่ 1 นำมาเผาจะให้เปลวไฟสีต่าง ๆ

1 ความคิดเห็น: